تبیین ظرفیت‌های گر‌دشگری برای توسعة مناطق روستایی استان چهار‌محال ‌‌و ‌‌بختیاری
1. تبیین ظرفیت‌های گر‌دشگری برای توسعة مناطق روستایی استان چهار‌محال ‌‌و ‌‌بختیاری

محمود بخشی نژاد

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116552.1374

چکیده
  طرح مسئله: توسعة روستایی، فرایندی همه‌جانبه، پیوسته، موزون، درون‌زا، فراگیر، تحول‌آفرین، باورآفرین، رشددهنده و متکی بر مشارکت و خودباوری روستاییان است. در چهارچوب این پدیده، ظرفیت‌ها و توانایی‌های ...  بیشتر
ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران
2. ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 24-45

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116339.1371

چکیده
  طرح مسئله: بارش ازجمله متغیرهای بسیار مهم اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای مختلفی ازنظر محیطی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات شاخص‌های حدی بارش در ایران است. روش: ...  بیشتر
شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام
3. شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام

همایون مرادنژادی؛ علیرضا جمشیدی؛ حسین مهدی زاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 46-65

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.122190.1480

چکیده
  طرح مسئله: ارزیابی عناصر مختلف رویداد پیاده‌روی اربعین (با دید گردشگری مذهبی) در مسیرهای مختلف آن، امری ضروری است؛ زیرا این ارزیابی، تخصیص مناسب منابع را در پی خواهد داشت. این رویداد می‌تواند یکی از ...  بیشتر
تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیرة فازی نمونة پژوهش: منطقة یک کلان‌شهر تبریز
4. تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیرة فازی نمونة پژوهش: منطقة یک کلان‌شهر تبریز

حسن محمودزاده؛ نیر آقازاده؛ مهدی هریسچیان

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 66-85

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.119594.1430

چکیده
  طرح مسئله: مسکن، بخش بسیار بزرگی از کاربری‌های شهری را به خود اختصاص داده و از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی، کالبدی و زیست‌محیطی مهم است و نقش مهمی را در محیط شهری ایفا می‌کند؛ بنابراین ...  بیشتر
تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران نمونة پژوهش: بخش رودبار قصران
5. تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران نمونة پژوهش: بخش رودبار قصران

حمید جلالیان؛ مرضیه شوقی؛ فرهاد عزیزپور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 86-112

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120281.1453

چکیده
  طرح مسئله: کلان‌شهرها به دلیل تمرکز بیش از حد جمعیت و سرمایه، برای رشد و گسترش خود به سوی نواحی پیرامونی کشیده و با خورندگی روستاها و زمین‌های پیرامون، تحولات مختلفی ازجمله تغییر کاربری زمین‌ها را سبب ...  بیشتر
تحلیل وضعیت سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری
6. تحلیل وضعیت سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

حمید نظری سرمازه؛ سید اسکندر صیدایی؛ معصومه احمدوند

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.121468.1468

چکیده
  طرح مسئله: سرمایة اجتماعی نخست ارزش حاصل از منابع نهفته در روابط اجتماعی با دیگران تعریف شد؛ پس از آن با بررسی رفتار و گرایش افراد به حوزة عمومی تطبیق یافت. این سازگاری با تغییر مفهوم‌سازی از جامعه به‌مثابة ...  بیشتر