داوران 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

 

مهدی

ابراهیمی

استادیار

اصفهان-شهر بهارستان- دانشگاه  پیام نور بهارستان

 

 

ملیحه

ایزدی

سایر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه پیام نور

 

صیاد

اصغری سرسکانرود

دانشیار

ژئومورفولوژی

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

اسماعیل

آقائی زاده

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

 

محمود

اکبری

 

یاسوج- دانشگاه یاسوج- دانشکده ادبیات- گروه علوم سیاسی

 

 

سعیدرضا

اکبریان رونیزی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنماه ریزی روستایی دانشگاه شیراز

 

محمد

اکبرپور

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

رازی کرمانشاه

 

تاج الدین

الدین کرمی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

بهرام

ایمانی

دانشیار

اردبیل- خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم اجتماعی- گروه  برنامه ریزی شهری و روستایی

 

 

غلامرضا

امینی نژاد

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

بوشهر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

 

مژگان

انتظارری

استادیار

 

دانشگاه اصفهان

 

مسعود

بختیاری کیا

استادیار

ژئومورفولوژی؛ سنجش از دور

هیات علمی دانشگاه هرمزگان

 

حمید

برقی

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

گروه جغرافیا-دانشگاه اصفهان

 

ابوالقاسم

تقی زادفانید

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عضو هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

 

ایرج

تیموری

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تبریز- دانشگاه تبریز - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

ایرج

جباری

دانشیار

ژئومورفولوژی

رازی کرمانشاه

 

فیروز

جعفری

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

 

داود

جمینی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 

حمید

حیدری مکرر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشگاه زابل - گروه جغرافیا

 

سید موسی

حسینی

استادیار

ژئومورفولوژی

تهران

 

 

محمدامین

خراسانی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- گروه جغرافیای انسانی

 

علیرضا

دربان آستانه

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

تهران. خیابان وصال شیرازی. دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 

امین

دهقانی

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندر عباس، دانشگاه جیرفت

 

داریوش

رحیمی

       

 

محمد

رحیمی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شهید باهنر کرمان

 

محمد رضا

رضایی

دانشیار

دانشگاه یزد

 

 

 

مجتبی

روستا

سایر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

ابتهال

زندی

استادیار

عضو هیات علمی گروه گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 

 

حسین

سرحدی دادیان

دانشیار

دانشیار دانشگاه زابل

 

 

هوشنگ

سرور

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مراغه

 

 

محسن

شاطریان

استاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

 

سمیه سادات

شاه زیدی

استادیار

ژئومورفولوژی

گیلان

 

 

احمدرضا

شیخی

استادیار

هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

 

 

امیرحمزه

شهبازی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

هیات علمی رسمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حجت اله

صادقی

 

اصفهان-دانشگاه اصفهان-گروه جغرافیا

 

 

اصغر

صالحی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،

 

رسول

صمدزاده

دانشیار

ژئومورفولوژی

گروه جغرافیا، دانشکدۀ علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

 

محمود

فال سلیمان

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات-میر گروه جغرافیا

 

صمد

فتوحی

دانشیار

ژئومورفولوژی

سیستان و بلوچستان

 

بهروز

قرنی آرانی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 

ابوالفضل

قنبری

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

هیأت علمی/ دانشگاه تبریز

 

سیروس

قنبری

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی-دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

اکبر

کیانی

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

 

امید

مبارکی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مراغه

 

 

مصطفی

محمدی ده چشمه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حسن

محمودزاده

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

 

سعید

ملکی

استاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

داوود

مهدوی

   

دانشگاه پیام نور

 

حسین

نظم فر

استاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عامر

نیک پور

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

https://publons.com/researcher/4438903/amer-nikpour/

نرگس

وزین

استادیار

گردشگری

هیأت علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان