داوران 1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

مهدی

ابراهیمی

اصفهان-شهر بهارستان- دانشگاه  پیام نور بهارستان

سید عباس

احمدی

تهران

فریده

اسدیان

استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مجید

یاسوری

دانشگاه گیلان

علی

اشرفی

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

صیاد

اصغری سرسکانرود

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اسماعیل

آقائی زاده

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

محمود

اکبری

یاسوج- دانشگاه یاسوج- دانشکده ادبیات- گروه علوم سیاسی

محمد

اکبرپور

رازی کرمانشاه

رحیم بردی

آنامرادنژاد

مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا

https://publons.com/researcher/3143779/rahimberdi-annamoradnejad/

مسعود

بختیاری کیا

هیات علمی دانشگاه هرمزگان

حمید

برقی

دانشگاه اصفهان

محسن

پورخسروانی

شهید باهنر کرمان

علی اکبر

تقی لو

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

داود

جمینی

استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

وکیل

حیدری ساربان

اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم انسانی

داریوش

رحیمی

اصفهان

محممدرضا

رضایی

دانشگاه یزد

مجتبی

روستا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

حمداله

سجاسی قیداری

فردوسی مشهد 

https://publons.com/researcher/4595387/hamdollah-sojasi-qeidari/

هوشنگ

سرور

مراغه

ریحانه سادات

سلطانی مقدس

پیام نور قوچان

امیرحمزه

شهبازی

هیات علمی رسمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی رضا

شهبازی

دانشگاه زابل

حمید

صابری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

حجت اله

صادقی

دانشگاه اصفهان

اصغر

صالحی

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،

مسعود

صفایی پور

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

رسول

صمدزاده

گروه جغرافیا، دانشکدۀ علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

جمشید

عینالی

زنجان

/https://publons.com/researcher/1807338/jamshid-einali/

حسین

غضنفرپور

کرمان- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده ادبیات- گروه جغرافیا

حسین

یغفوری

هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوجستان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

یونس

غلامی

دانشگاه کاشان دانشکده منابع طبیعی

https://publons.com/researcher/1462355/yousef-gholami

محمود

فال سلیمان

دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات-میر گروه جغرافیا

سیروس

قنبری

دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی-دانشگاه سیستان و بلوچستان

ابوالفضل

قنبری

هیأت علمی/ دانشگاه تبریز

منیژه

قهرودی تالی

شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/2275148/manijeh-ghahroudi-tali/

اکبر

کیانی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

لیلا

گرجی

دانشگاه اصفهان -معاونت پژوهشی

امید

مبارکی

مراغه

حسن

محمودزاده

دانشگاه تبریز

حسین

مختاری

دانشگاه اصفهان

مهدی

مدیری

استاد پایه 32 و  عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی مارک اشتر

مهدی

میرزاده کوهشاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

سعید

ملکی

استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

غلامرضا

ملکشاهی

بابلسر-پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-گروه جغرافیا

https://publons.com/researcher/3643316/gholamreza-malekshahi/

داوود

مهدوی

دانشگاه پیام نور

عامر

نیک پور

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

https://publons.com/researcher/4438903/amer-nikpour/

سعید

نگهبان

شیراز

سید هدایت اله

نوری

گروه برنامه روستایی، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه اصفهان
اصفهان، اصفهان، ایران

حمیدرضا

وارثی