آینده‌پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلان‌شهر تبریز
2. آینده‌پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلان‌شهر تبریز

فیروز جعفری؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.114581.1329

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مهم‌ترین مباحث توسعة پایدار شهری، بررسی و پیش‌بینی الگوی تغییرات کاربری اراضی است که در ارتباط مستقیم با آلودگی آب‌وهوا، فرسایش خاک و تغییرات جمعیتی و اقتصادی قرار دارد. شهر فردا، ...  بیشتر
سنجش وضعیت و تحلیل عوامل مؤثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات
3. سنجش وضعیت و تحلیل عوامل مؤثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات

عبدالمجید احمدی؛ سوران منوچهری

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 23-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.117853.1398

چکیده
  طرح مسئله: تداوم مخاطرات طبیعی و آسیب‌پذیری شهرستان قائنات موجب شده است این مخاطرات به بحران‌هایی با خسارات فراوان هرساله بدل شوند. با توجه به اینکه وضعیت مدیریت نقش بسزایی در کنترل مخاطرات طبیعی و ...  بیشتر
مکان‌یابی مراکز عمدۀ تجاری بیرون از شهر نمونة موردی: شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر گزبرخوار
4. مکان‌یابی مراکز عمدۀ تجاری بیرون از شهر نمونة موردی: شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر گزبرخوار

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل دهقان جزی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.112942.1288

چکیده
  طرح مسئله: در عصر حاضر، برنامه‌ریزان ملزم به اتخاذ سیاست‌های مناسب برای استقرار درست کاربری‌ها در قالب رعایت اصول آمایش ارضی پایدار هستند. در این زمینه انتخاب مکان مراکز عمدة تجاری به‌مثابة یکی از ...  بیشتر
تحلیل فضایی آثار حکمروایی مطلوب بر زیست‌پذیری شهری؛ مطالعة موردی: کانون‌های جرم‌خیز مناطق 11 و 12 شهر تهران
5. تحلیل فضایی آثار حکمروایی مطلوب بر زیست‌پذیری شهری؛ مطالعة موردی: کانون‌های جرم‌خیز مناطق 11 و 12 شهر تهران

احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ سارا الله قلی پور

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.116717.1377

چکیده
  طرح مسئله: افت کیفیت زندگی شهری براثر شکل‌گیری و بروز مشکلات پیچیده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، کالبدی و نهادی، استفاده از الگوی حکمروایی خوب شهری را با هدف ارتقای زیست‌پذیری ضروری ...  بیشتر
تحلیل دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونة مطالعه: شهر ایلام)
6. تحلیل دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونة مطالعه: شهر ایلام)

حبیب اله فصیحی؛ علی شماعی؛ فاطمه آذرخش

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 105-118

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.115754.1356

چکیده
  طرح مسئله:بوستان‌های شهری، جزئی اساسی از چشم‌انداز شهرند و وجود آنها برای سلامت زندگی شهروندان الزامی است. نیل به عدالت فضایی اقتضا می‌کند برنامه‌ریزان شهری به برخوردارساختن شهرها از حد متناسب این ...  بیشتر
تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد
7. تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد

مهدی جوانشیری؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمدالله سجاسی قیداری

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 119-148

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120020.1443

چکیده
  طرح مسئله: کاربری اراضی، پدیده‌ای پویا با تغییرات زمانی و مکانی ناشی از فشارهای انسانی و توسعه است. آگاهی از نحوة استفاده از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در چند دورة زمانی برای برنامه‌ریزان ...  بیشتر