سردبیر


یوسف قنبری دانشیار دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول


اسکندر صیدایی دانشیار دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی روستایی

دبیر تخصصی


اصغر نوروزی دانشیار دانشگاه پیام نور

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

  • a.norouzipnu.ac.ir

کارشناس نشریه


طوبی پناهی دانشگاه اصفهان

  • spplres.ui.ac.ir
  • 03137933195

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا وارثی استاد دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


مسعود تقوایی استاد دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


اصغر ضرابی استاد دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی شهری

  • a.zahrabigeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حجت اله یزدان پناه دانشگاه اصفهان

  • hojjatyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر عنابستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی
گروه جغرافیای انسانی و آمایش

گروه جغرافیای انسانی و آمایش

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم مقیمی دانشگاه تهران

  • emoghimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجتبی قدیری معصوم دانشگاه تهران

  • mghadiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


فرامرز بریمانی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه مازندران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی