سردبیر


یوسف قنبری دانشیار دانشگاه اصفهان

دبیر تخصصی


اصغر نوروزی دانشگاه پیام نور

کارشناس نشریه


لیلا گرجی دانشگاه اصفهان

  • spplres.ui.ac.ir
  • 03137933195

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا وارثی استاد دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


اسکندر صیدایی دانشیار دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


مسعود تقوایی استاد دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


اصغر ضرابی استاد دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی شهری

  • a.zahrabigeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حجت اله یزدان پناه دانشگاه اصفهان

  • hojjatyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین عساکره دانشگاه زنجان

  • asakerehznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر عنابستانی دانشگاه فردوسی مشهد

  • anabestanium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم مقیمی دانشگاه تهران

  • emoghimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجتبی قدیری معصوم دانشگاه تهران

  • mghadiriut.ac.ir