سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری
2. سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.118385.1409

چکیده
  طرح مسئله: شهر، سامانه‌ای پیچیده از تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان انبوهی از عوامل انسانی و غیرانسانی است که برنامه‌ریزی و مدیریت آن به رویکردهای جدید نیاز دارد. آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری ازجمله گفتمان‌های ...  بیشتر
تحلیل سیاست‌های تغییر پارادایمی حمل‌ونقل پایدار شهری نمونة پژوهش: کلان‌شهر تبریز
3. تحلیل سیاست‌های تغییر پارادایمی حمل‌ونقل پایدار شهری نمونة پژوهش: کلان‌شهر تبریز

محمدتقی معبودی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ میر ستار صدرموسوی؛ شهریور روستایی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.117018.1385

چکیده
  طرح مسئله: تغییرات پارادایمی در حوزة حمل‌ونقل شهری بر تغییر رویکردها و بنیان‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از الگوی خودرومحور به الگوی انسان‌محور مبتنی است؛ از این رو انسان در هستة اصلی ...  بیشتر
تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری
4. تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری

فرهاد عزیزپور؛ فرزاد محمودیان؛ سمیه عزیزی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 47-65

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.117003.1384

چکیده
  طرح مسئله: بیمة اجتماعی، برخورداری از «اطمینان» و «تأمین» در زندگی اجتماعی است. با توجه به اینکه جامعة عشایری همواره با چالش‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و شرایط خطر مواجه است، بیمه و خدمات بیمه‌ای ...  بیشتر
نقش «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره‌برداران در مدیریت طرح‌های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نمونة پژوهش: رودخانة سیمره
5. نقش «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره‌برداران در مدیریت طرح‌های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نمونة پژوهش: رودخانة سیمره

اصغر صالحی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 66-76

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120595.1455

چکیده
  «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» ازجمله اصلی‌ترین عوامل تداوم زندگی اجتماعی محسوب می‌شوند. سرمایة اجتماعی با تسهیل فرایند همکاری افراد برای دستیابی به اهداف مشترک، باعث صرفه‌جویی بیشتر ...  بیشتر
ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران
6. ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 77-97

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.118069.1402

چکیده
  طرح مسئله: شکوفایی شهری، یکی از بهترین تلاش‌های بشری در طول تاریخ بوده است. در این زمینه، سازمان اسکان بشر در سال 2012، بحث شکوفایی شهری را با هدف تحقق سکونتگاههای پایدار و انسانی و ایجاد شهرهای بهتر و موفق‌تر ...  بیشتر
بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)
7. بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)

صفرعلی گرگیج؛ سیروس قنبری؛ سید هادی طیب‌نیا

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 98-117

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116991.1382

چکیده
  طرح مسئله: اجرای طرح‌های هادی و مدیریت زمین‌های کشاورزی در اطراف شهر سراوان، یکی از اولویت‌ها برای توسعة این شهر است؛ زیرا بی‌توجهی به این سکونتگاههای پیرامونی، مشکلاتی را برای سراوان همانند شهرهای ...  بیشتر