مجله علمی  برنامه ریزی فضایی در زمینه های زیر اقدام به انتشار مقالات اصیل پژوهشی می نماید:

 

- پراکندگی فضایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

  - ارایه تئوری ها، روش ها و تکنیک ها در برنامه ریزی فضایی

  - رابطه توسعه پایدار و توسعه فضایی

  - نقش فن آوری های جدید IT و ICT در برنامه ریزی توسعه فضایی

  - نقش فضاها و سکونتگاههای مجازی در توسعه فضایی

  - بررسی و تحلیل سیستم های شهری و روستایی

  - دانایی محوری و برنامه ریزی توسعه فضایی

  - گردشگری و برنامه ریزی توسعه فضایی

  - جهانی شدن و ارتباط آن با برنامه ریزی توسعه فضایی