اهداف و چشم انداز

در راستای تحقیق، بررسی و اشاعه یافته‌های مربوط به موضوعات علوم جغرافیایی و به منظور استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی محققان سراسر کشور ضرورت انتشار فصلنامه برنامه ریزی فضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفت

نشریه  برنامه ریزی فضایی در زمینه های زیر اقدام به انتشار مقالات اصیل پژوهشی می نماید:

 - پراکندگی فضایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

  - ارایه تئوری ها، روش ها و تکنیک ها در برنامه ریزی فضایی

  - رابطه توسعه پایدار و توسعه فضایی

  - نقش فن آوری های جدید IT و ICT در برنامه ریزی توسعه فضایی

  - نقش فضاها و سکونتگاههای مجازی در توسعه فضایی

  - بررسی و تحلیل سیستم های شهری و روستایی

  - دانایی محوری و برنامه ریزی توسعه فضایی

  - گردشگری و برنامه ریزی توسعه فضایی

  - جهانی شدن و ارتباط آن با برنامه ریزی توسعه فضایی