بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان
2. بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان

علی اکبر عنابستانی؛ حسنعلی جهانتیغ

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109105.1156

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش روی کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در روستاهای منطقة سیستان است. جامعة نمونة این پژوهش علاوه بر 11 متخصص درزمینة روستایی و کشاورزی، ساکنان 7 روستا از توابع منطقة ...  بیشتر
مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان
3. مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان

احمد دانایی نیا؛ محمدعلی زاغیان

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110736.1204

چکیده
  تجارب زلزله‌های پیشین در ایران حاکی از نبود برنامة اسکان مبتنی بر ظرفیت‌های مکانی جامعة آسیب‌دیده است. به دلیل آسیب‌پذیری زیاد بافت‌های تاریخی و به‌منظور کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ...  بیشتر
سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکة پیاده‌راهی در بافت مرکزی شهرکرد
4. سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکة پیاده‌راهی در بافت مرکزی شهرکرد

حسین مشرف دهکردی؛ اسماعیل شیعه

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110546.1197

چکیده
  طرح مسئله: یکی از راهکارهای افزایش کیفیت محیط، توجه به موضوع پیاده‌مداری و حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است. بدیهی است ارتقای شاخص‌های پیاده‌مداری منوط به برنامه‌ریزی دقیق در عرصه‌های مختلف ...  بیشتر
تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری مطالعه موردی: میدان ساعت تبریز
5. تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری مطالعه موردی: میدان ساعت تبریز

لیلا رحیمی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110744.1205

چکیده
  طرح مسئله: میدان‌ها در ارتقای کیفی فضاهای شهری نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ اما متأسفانه بیشتر فضاهای شهری امروزی ازجمله میدان‌ها به‌ویژه میدان‌های مرکزی و تاریخی مطلوبیت و کیفیت مناسب را ندارند. هدف: ...  بیشتر
تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مریوان
6. تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مریوان

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110922.1207

چکیده
  طرح مسئله: آسیب‌پذیری زیاد در نواحی روستایی و ناتوانی رویکردها و برنامه‌های توسعة روستایی در طول چند دهه در کاهش آن، موجب شد پیشگیری در قالب رویکرد تاب‌آوری برگرفته‌شده از الگوی پایداری به‌منزلة ...  بیشتر
ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان
7. ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112887.1285

چکیده
  طرح مسئله: گسل‌ها، مهم‌ترین عامل ایجاد زلزله هستند که توانایی‌های لرزه‌ای متفاوتی دارند و زلزله‌های کوچک و بزرگی را ایجاد می‌کنند؛ بنابراین شناسایی خطاهای موجود در هر منطقه و شناخت نوع و دامنة فعالیت ...  بیشتر