بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)
2. بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)

علی اکبر عنابستانی؛ حسن گیاهی؛ مهدی جوانشیری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108017.1132

چکیده
  اقامتگاه‌های بوم‌گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل‌ گرفتند و سازمان‌های متولی از آنها حمایت می‌کنند. از سویی نیز مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت‌دوست آدمی، ...  بیشتر
تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه)
3. تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه)

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ محبوبه یزدان پناه

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81248.0

چکیده
  بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و نقش مشارکت مردم در توسعة روستایی، یکی از موضوعات مهم در حوزة مدیریت روستایی است. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی در دهستان‌های ...  بیشتر
واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف
4. واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف

مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.105765.1100

چکیده
  امواج سرما و یخ‌بندان از مهم‌ترین پدیده‌های طبیعی است که بیشتر در دورة سرد سال اتفاق می‌افتد. آنچه در این ‌بین سبب توجه به این پدیده شده، بازخوردهای آن در طبیعت و زندگی انسان است که گاه تنش‌های شدید ...  بیشتر
ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت
5. ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت

احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81102.0

چکیده
  ماهیت پیچیدة شهرهای امروز فراهم‌کردن کیفیت‌های مورد انتظار و بر مبنای سلایق ساکنان شهرها را دشوار کرده است و مدیریت شهری بدون ارزیابی و پایش فضاهای عمومی و همگام‌سازی آنها با نیاز مخاطبان قادر نخواهد ...  بیشتر
توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران
6. توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران

غلام حسن جعفری؛ نسرین حضرتی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109335.1163

چکیده
  موقعیت کنونی ایران و تسلط شرایط خشک و نیمه‌خشک، وجود حاکمیت یخچال‌ها را در این کشور با تردید همراه کرده است؛ با این حال وجود شواهد و آثار ژئومورفولوژیکی یخچال‌ها در مناطق مختلف ایران، عملکرد یخچال‌ها ...  بیشتر
تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز
7. تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز

حمید حیدری مکرر؛ فاطمه حیدری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 105-126

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108386.1139

چکیده
  جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچه‌ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زمان‌های بسیار دور توجه اندیشمندان را جلب کرده است. درواقع جرم و انحراف، چراغ پرخطری است که نشان از کمبودها و نقایص جامعه و معمولاً ...  بیشتر