تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن
2. تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن

صدیقه کیانی سلمی؛ عباس امینی فسخودی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81267.0

چکیده
  خشکسالی بلایی طبیعی است که از دیرباز در پهنة وسیعی از کشورهای مختلف، به‌دفعات به وقوع پیوسته و همواره خسارات گوناگونی از خود بر جای گذاشته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اجتماعی متأثر از کمبود منابع ...  بیشتر
شناسایی پهنه‌‌های مناسب احداث ساختمان‌‌های بلندمرتبة شهری مطالعة موردی: شهر اردبیل
3. شناسایی پهنه‌‌های مناسب احداث ساختمان‌‌های بلندمرتبة شهری مطالعة موردی: شهر اردبیل

علیرضا محمدی؛ سید میلاد حسینی؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.101700.1021

چکیده
  با توجه به رشد فزایندة جمعیت شهری، محدودیت ارائة زمین و خدمات، تقاضا برای مسکن و محدودیت‌های اقتصادی و محیط ‌زیستی، بلندمرتبه‌سازی راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست؛ از این ‌رو شناسایی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی سرزندگی در فضاهای تجاری تاریخی و مدرن شهر تبریز (مطالعۀ موردی: بازار تاریخی و برج بلور تبریز)
4. بررسی تطبیقی سرزندگی در فضاهای تجاری تاریخی و مدرن شهر تبریز (مطالعۀ موردی: بازار تاریخی و برج بلور تبریز)

لیلا رحیمی؛ فیروز جعفری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.102165.1080

چکیده
  سرزندگی محیط‌های شهری موضوعی است که در مطالعات، تحقیقات و پروژه‌های شهرسازی ایران از آن غفلت شده است. امروزه به دلایل گوناگون تأمین نشاط و سرزندگی شهری، به‌ویژه در فضاهای تجاری، به یکی از دغدغه‌های ...  بیشتر
سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر
5. سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.103857.1069

چکیده
  امروزه هدف همة کوشش‌های مدیریت شهری در زمینة افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است و این امر به‌ویژه برای شهرداری‌ها، هدف ایده‌آل بزرگی است و بخش عمده‌ای از آن با ارائة خدمات به شهروندان محقق ...  بیشتر
تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی، مطالعة موردی: (روستای موئیل شهرستان مشگین‏شهر)
6. تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی، مطالعة موردی: (روستای موئیل شهرستان مشگین‏شهر)

وکیل حیدری ساربان؛ سمیه حاجی حیدری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 73-92

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.103974.1072

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری روستایی شهرستان مشگین‌شهر است. این پژوهش، از لحاظ هدف توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در پژوهش حاضر با رابطة کوکران، ...  بیشتر
تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب
7. تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب

سید رامین امینی نژاد؛ محسن سقایی؛ امیر کرمی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.105582.1097

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام کار، توصیفی - تحلیلی است. هدف این پژوهش، تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب و جامعة آماری آن شامل 25 نفر از متخصصان و کارشناسان ...  بیشتر