بررسی تأثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعة کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان کلاردشت
2. بررسی تأثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعة کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان کلاردشت

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سمیرا کاویانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81534.0

چکیده
  گردشگری روستایی و پیرو آن گردشگری خانه‌های دوم نتیجة تحولات گستردة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پس از جنگ جهانی دوم است. در کشور ما، به‌ویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین در سواحل ...  بیشتر
بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور
3. بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور

محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی؛ احمد ملکان

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.103934.1071

چکیده
  توسعة اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی چون: فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و ...، توجه به ...  بیشتر
تأثیر بازارچه‌های مرزی بر ارتقاء شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین مطالعة موردی: مرز باشماق مریوان
4. تأثیر بازارچه‌های مرزی بر ارتقاء شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین مطالعة موردی: مرز باشماق مریوان

سیدعلی بدری؛ علیرضا دربان آستانه؛ سیما سعدی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.102384.1041

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازارچه‌های مرزی بر ارتقاء شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین خاو و میرآباد، زریوار و سرکل در شهرستان مریوان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ...  بیشتر
نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند
5. نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند

حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه اکبری

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.106274.1111

چکیده
  رقابت‌پذیری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجارت و فعالیت برای پویایی و بازآفرینی شهری است. در سال‌های اخیر رقابت به منزلة یک مفهوم اقتصادی تأثیرگذار بر توسعة پایدار صنعت گردشگری و سفر مطرح شده است؛ از ...  بیشتر
تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)
6. تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.105094.1091

چکیده
  فرم شهر، ظرفی است که فعالیت‌های شهری در آن به وقوع می پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد؛ از‌جمله عملکرد‌های مهم آن میزان دسترسی است. هدف از پژوهش حاضر، سنجش رابطه ...  بیشتر
تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن‌های اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز
7. تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن‌های اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز

زهرا سلطانی؛ حمیدرضا وارثی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 107-128

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81469.0

چکیده
  مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان‌ها، نشان‌دهندۀ وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد و رفاه عمومی جامعه، و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی شناخته می‌شود و با تأمین حس رضایتمندی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی ...  بیشتر