دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1396 
تحلیل نابرابری فضایی توسعة روستایی در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه

صفحه 21-38

10.22108/sppl.2017.80939.0

سید اسکندر صیدایی؛ هادی الفتی علی آبادی؛ علیرضا غلامی؛ مهرداد کرمی