تحلیل فضایی تغییرات اندازة شهر با میزان آسیب‌پذیری اجتماعی؛ مطالعة موردی: شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت در ایران
2. تحلیل فضایی تغییرات اندازة شهر با میزان آسیب‌پذیری اجتماعی؛ مطالعة موردی: شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت در ایران

سیدعباس رجائی؛ کرامت الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمد سینا شهسواری

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113172.1293

چکیده
  طرح مسئله: امروزه بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیدة شهرنشینی مواجهاند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه‌های مختلف و کارکردها و مشخصات متفاوت وجود و هریک از این شهرها میزانی از آسیب‌پذیری اجتماعی ...  بیشتر
ارزیابی فضایی هسته‌های فرعی پیشنهادی طرح جامع جدید شهر تبریز برای تبدیل به مراکز توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)
3. ارزیابی فضایی هسته‌های فرعی پیشنهادی طرح جامع جدید شهر تبریز برای تبدیل به مراکز توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)

ابوالفضل قنبری؛ محمد علی سالکی ملکی؛ معصومه قاسمی خویی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112511.1273

چکیده
  طرح مسأله: انتقادات واردشده به مدرنیسم در شهرسازی به پدیدآمدن رویکردهای مبتنی بر پست‌مدرنیسم و پیرو آن رویکردهای زیست‌محیطی و توسعة پایدار شهری منجر شد. توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)، یکی از مصادیق توسعة ...  بیشتر
ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه‌ریزی؛ نمونة موردی: شهرستان بیجار
4. ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه‌ریزی؛ نمونة موردی: شهرستان بیجار

کیومرث ایراندوست؛ کسری آشوری؛ روح الله تولایی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113925.1321

چکیده
  کاهش سهم جمعیت روستایی کشور و نیز شمار روستاها در چند دهة گذشته، پرسش‌هایی بنیادین را دربارة آینده و جایگاه روستا در نظام برنامه‌ریزی ملی و نیز نظام سکونتگاهی مطرح کرده است. پیش ‌از این دوره، روستا ...  بیشتر
تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد
5. تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد

نجما اسمعیل پور؛ مهدی شکیبامنش

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112736.1282

چکیده
  از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان و مدیران شهری، نحوة توزیع، تخصیص منابع و خدمات شهری به‌صورت عادلانه در مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعة شهری است. توزیع‌نشدن بهینة خدمات میان مناطق و محلات مختلف ...  بیشتر
هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار
6. هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار

سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.81525.0

چکیده
  مکان‌ها سازندة بخشی از هویت افرادند؛ اما امروزه مکان‌های شهری ازجمله محلات متأثر از شهرنشینی و شهرسازی جدید معنای خود را از دست داده‌اند که نتیجة این فرایند، تضعیف هویت مکانی شهروندان امروزی بوده ...  بیشتر
بررسی اثر ذرات گردوغبار کمتر از 5/2 میکرون بر سلامتی در شهر اصفهان
7. بررسی اثر ذرات گردوغبار کمتر از 5/2 میکرون بر سلامتی در شهر اصفهان

عباسعلی آروین

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.112516.1274

چکیده
  طرح مسئله: آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون به دلیل ترکیب ویژه و ابعاد ذرات، یکی از مهم‌ترین مخاطراتی است که سلامتی انسان را در شهرهای بزرگ ازجمله اصفهان تهدید می‌کند. هدف: هدف این پژوهش، ...  بیشتر