تحلیل محتوای کیفی سیاست‌های فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی
2. تحلیل محتوای کیفی سیاست‌های فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی

سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ پروین خدادادی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113288.1295

چکیده
  نگرش یکپارچه به عناصر کلیدی سیاست‌گذاری فضایی روستایی شامل مکان‌ها، مردم و فعالیت‌ها در تدوین قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها موجب توسعة پایدار روستایی می‌شود. نبود نگرش یکپارچه و بخشی‌نگری در فرایند ...  بیشتر
تحلیل تأثیرات زمینه‌های ادراکی و دلبستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونة موردی: بازار تاریخی تبریز)
3. تحلیل تأثیرات زمینه‌های ادراکی و دلبستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونة موردی: بازار تاریخی تبریز)

فرزین حق پرست؛ مازیار آصفی؛ الناز ابی زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113162.1292

چکیده
  طرح مسئله: بازار تاریخی تبریز، یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های معماری و شهرسازی ایرانی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارد. امروزه بی‌توجهی به زمینه‌های ادراکی، ارزش‌ها، معانی و وابسته‌کردن آنها به ...  بیشتر
بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر بروز بیماری سالک جلدی در شهرستان‌های گیلانغرب و کرمانشاه طی سال‌های 1395-1385
4. بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر بروز بیماری سالک جلدی در شهرستان‌های گیلانغرب و کرمانشاه طی سال‌های 1395-1385

مجید غیاث؛ شهره مرادپور؛ سمیه کریمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.112756.1283

چکیده
  طرح مسئله: شرایط آب‌وهوایی هر منطقه در پراکندگی بیماری‌ها نقش مهمی دارد. بیماری سالک ازجمله بیماری‌هایی است که شرایط آب‌وهوایی در پراکندگی آن نقش داشته است. این بیماری در ایران در بعضی مناطق جغرافیایی ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)
5. ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)

اصغر نوروزی؛ زهرا امینی؛ صدیقه کیانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112501.1272

چکیده
  طرح مسئله: امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از مؤثرترین رویکردها در توسعة پایدار روستایی است و بی‌تردید دگرگونی‌های گسترده‌ای را در ابعاد مختلف زندگی انسان در پی دارد. تأثیرگذاری آن بر جوامع انسانی ...  بیشتر
نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب
6. نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب

صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111426.1236

چکیده
  طرح‌مسأله: تهیه و اجرای طرح هادی از مهم‌ترین راهبردهای توسعة روستایی است. این طرح‌ با طیف گسترده‌ای از اقدامات، جایگاه ویژه‌ای در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ...  بیشتر
تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر
7. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111833.1244

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مهم‌ترین معضلات شهری، شکل‌گیری و تمرکز پدیدة فقر است که از عوامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می‌رود. هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌ها و نماگرهای فقر شهری در قائمشهر ...  بیشتر