دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1391 
ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

صفحه 129-156

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی