سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز
2. سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ سمیرا شفیعی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21637

چکیده
  نیاز به امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در هر محیطی است که آرامش، رشد، شکوفایی، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیل به همه کمالات انسانی در سایه آن محقق می‌شود. به تعبیر برخی دانشمندان، مسئله امنیت ...  بیشتر
سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل
3. سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل

ابراهیم فیروزی مجنده؛ محمد حسن یزدانی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21638

چکیده
  رشد شتابان فیزیکی و جمعیتی شهر اردبیل در چند دهه اخیر موجب افزایش نیاز به امکانات و تسهیلات عمومی ازجمله تسهیلات آموزشی شده است. ناتوانی سیستم مدیریت شهری در برآوردن این نیازها، برهم خوردن نظام توزیع ...  بیشتر
راهکار مدیریت بحران کاربری‌ها با تأکید بر کاربری‌های حساس شهری (مکان پژوهش: شهر یاسوج)
4. راهکار مدیریت بحران کاربری‌ها با تأکید بر کاربری‌های حساس شهری (مکان پژوهش: شهر یاسوج)

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ حسین حسینی خواه

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21636

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری‌های حساس شهر یاسوج هنگام وقوع مخاطرات است. روش گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی و نوع تحقیق، توصیفی ـ کاربردی و بر مشخصات کمّی و کیفی کاربری‌های حساس شهر یاسوج ...  بیشتر
فراتحلیل مقاله‌های علمی - پژوهشی در مجله‌های جغرافیایی ایران در بازة زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (نشریه‌های‌ مطالعه‌شده: «جغرافیا و توسعه»، «تحقیقات جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی»)
5. فراتحلیل مقاله‌های علمی - پژوهشی در مجله‌های جغرافیایی ایران در بازة زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (نشریه‌های‌ مطالعه‌شده: «جغرافیا و توسعه»، «تحقیقات جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی»)

رحیم بردی آنامرادنژاد

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21641

چکیده
  تحلیل و بررسی فعالیت‌‌های علمی یک جامعه، نقش مهمی در برجسته‌کردن نقاط ضعف و قوت این‌گونه فعالیت‌ها دارد و زمینه را برای کاهش موانع پیشرفت علمی فراهم می‌‌کند. این مقاله به منظور تحلیل روش‌ها و موضوعات ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی سنجش توسعه‌یافتگی شاخص‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: استان فارس)
6. مطالعه تطبیقی سنجش توسعه‌یافتگی شاخص‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: استان فارس)

محمود اکبری؛ محمد صبوری؛ الناز همپانژاد

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21639

چکیده
  فناوری اطلاعات نقش مهمی در همه جنبه‌های زندگی ایفا می‌کند و شکل زندگی بشر را از جنبه‌های مختلف تغییر می‌دهد. این فناوری آثار بسیار زیادی در رسیدن به رفاه انسانی و بهبود کیفیت زندگی بر جای می‌گذارد. ...  بیشتر
ارزیابی افتراق‌های فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: بخش‌های دولت‌آباد، دشتاب، سلطانی و صوغان در استان کرمان)
7. ارزیابی افتراق‌های فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: بخش‌های دولت‌آباد، دشتاب، سلطانی و صوغان در استان کرمان)

محسن پورخسروانی؛ امیرحسین حلبیان

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21640

چکیده
  وضعیت ویژه اقلیمی و ژئومورفولوژیکی مناطق خشک و نیمه‌خشک موجب شده‌ است که منابع آب زیرزمینی، منبع اصلی تأمین آب این مناطق تلقی شوند. بر اساس این، مدیریت منابع آبی یادشده مستلزم ارزیابی دقیق کمیت و کیفیت ...  بیشتر