دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1394 

مقاله پژوهشی

ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

صفحه 1-26

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی؛ سید احمد حسینی