مقاله پژوهشی
ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر استخراجی عسلویه)
1. ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر استخراجی عسلویه)

رضا مختاری ملک آبادی؛ نفیسه مرصوصی؛ سید علی حسینی؛ محمد غلامی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 1-16

چکیده
  در میان انواع شهرها،شهرهای استخراجی دارای ویژگی های خاصی از جمله تمرکز بالای فعالیت های صنعتی و معدنی ،آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی می باشد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان‌یافته و اسکان نیافته (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)
2. بررسی تطبیقی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان‌یافته و اسکان نیافته (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)

اصغر نوروزی؛ فرزاد محمودیان

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 17-38

چکیده
    چکیده  هرچند نسبتِ جمعیت عشایر، کمتر از جمعیت شهر و روستا است؛ لیکن جامعه عشایری ایران به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی ـ اقتصادی، بخشی از ساختار تاریخی ـ سیاسی و فرهنگی و عضو فعال از پیکره جامعه ملی ...  بیشتر
تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بهبودعملکرد تولیدی کشاورزان روستایی
3. تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بهبودعملکرد تولیدی کشاورزان روستایی

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی؛ معصومه ملانوروزی؛ نسیبه حسینی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 39-56

چکیده
  امروزه با گسترش علم و صنعتی‌شدن زندگی، مردم به شیوه‌های جدید ارتباطات و تعامل رو آورده‌اند. شبکه‌های مجازی نیز به دلیل داشتن فضای تعاملی و محاوره‌ای، مجال شکل‌گیری اجتماعات جدید را به وجود آورده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان رضایت روستائیان از عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی طرح‌های هادی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان نیمروز)
4. ارزیابی میزان رضایت روستائیان از عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی طرح‌های هادی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان نیمروز)

حمید حیدری مکرر؛ حسنعلی جهانتیغ؛ مهدی معصومی جشنی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 57-74

چکیده
  با توجه به اهمیت روستا در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور، تاکنون طرح‌های متعددی در جهت تسریع روند توسعه یافتگی روستا مطرح و اجرا شده است، تا به نوعی شدت نابرابری‌های بین نقاط شهری و روستایی کاهش یابد. ...  بیشتر
بررسی تطبیقی نقش بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دایمی استان خوزستان
5. بررسی تطبیقی نقش بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دایمی استان خوزستان

اصغر صالحی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 75-86

چکیده
  رودخانه‌ها سرمایه‌ای ملی و از منابع آبی مهم کشور در زمینه‌های کشاورزی، اقتصادی، صنعتی، ترابری، بهداشتی، آشامیدنی و تفریحی هستند و حفاظت از آن‌ها ضروری است؛ با وجود این، تاکنون پژوهش‌های اقتصادی ...  بیشتر
تحلیل ویژگی‌های صنایع دستی در راستای توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه موردی: استان مازندران)
6. تحلیل ویژگی‌های صنایع دستی در راستای توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه موردی: استان مازندران)

مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ محمد حسن ذال

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 87-102

چکیده
  گردشگری میراث فرهنگی، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های گردشگری فرهنگی است و صنایع دستی، نمونه بارزی از جاذبه‌های میراث فرهنگی محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی -تحلیلی است ...  بیشتر