دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، بهمن 1394، صفحه 1-74 

مقاله پژوهشی

ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر استخراجی عسلویه)

صفحه 1-16

رضا مختاری ملک آبادی؛ نفیسه مرصوصی؛ سید علی حسینی؛ محمد غلامی


تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بهبودعملکرد تولیدی کشاورزان روستایی

صفحه 39-56

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی؛ معصومه ملانوروزی؛ نسیبه حسینی