مقاله پژوهشی
آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان)
1. آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان)

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد حجی پور؛ محمدامین روستا

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 1-14

چکیده
  مساکن روستایی در ایران به لحاظ الگوی ساخت در مرحله گذار از الگوی سنتی به الگوی جدید و مدرن قرار دارد. الگوی جدید ساخت‌وساز مسکن روستایی غالبا برگرفته از الگوی مساکن شهری است که در آن به نوعی سیمای شهر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)
2. سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

اصغر ضرابی؛ علی اکبر رزم پوری؛ جبار علیزاده اصل؛ محمد نوری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 15-36

چکیده
  شناخت، اندازه‌گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده محققان، برنامه ریزان و دولت‌ها در چند دهه اخیر بوده است. این عرصه علمی و تحقیقاتی مورد توجه تعداد زیادی از رشته‌های علمی، از جمله جامعه شناسی، روان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS
3. بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS

احمد آفتاب؛ اردوان قربانی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ واله سلطان زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 37-60

چکیده
  باستانشناسی به عنوان نظامی علمی برای پردازش مدلها و ایجاد قیاس‌های منطقی و بازسازی محیط طبیعی، وامدار جغرافیاست و به صورت جدایی ناپذیری در بازسازی محیط طبیعی گذشته استقرارهای انسانی با چشم‌انداز و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش و اولویت بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرستان پارس آباد
4. سنجش و اولویت بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرستان پارس آباد

وکیل حیدری ساربان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 61-76

چکیده
  رفاه اجتماعی مردم و مکان های روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی مانند آموزش و بهداشت، سلامت، محیط طبیعی، امنیت، و انجمن های قوی وابسته است و رفاه اجتماعی روستایی در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری
5. سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری

محمود محمدی؛ آرزو ایزدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 77-98

چکیده
  سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت می‌باشد. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاست‌گذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهم‌ترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای (مطالعه موردی:استان خوزستان)
6. سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای (مطالعه موردی:استان خوزستان)

حسین نظم فر؛ آمنه علی بخشی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 99-114

چکیده
  امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم‌ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نابرابری فضایی توسعه به بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر و ارزیابی عملکرد آن
7. بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر و ارزیابی عملکرد آن

جهانگیر حیدری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 115-134

چکیده
  اهداف اصلی مقاله حاضر بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر و ارزیابی میزان عملکرد آن، به طور خاص، در جذب سرریز جمعیتی شهر بوشهر و بررسی میزان رضایتمندی خانوارهای ساکن این شهر جدید می­باشد. این پژوهش، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: محله ولیعصر شمالی)
8. تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: محله ولیعصر شمالی)

حسین کماسی؛ سید علی حسینی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 135-156

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان محله ولیعصر شمالی منطقه 18 شهرداری تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی – مبتنی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی در محله‌های مجاور صنایع شهری: مطالعه موردی منطقه 8 شهر اهواز
9. ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی در محله‌های مجاور صنایع شهری: مطالعه موردی منطقه 8 شهر اهواز

سعید امانپور؛ شهناز آبیار

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 157-178

چکیده
  لازمه رسیدن به توسعه پایدار شهری در شهرهای امروزی، دستیابی تمام اقشار جامعه شهری به خدمات و امکانات موجود یا به عبارتی دیگر توزیع متوازن و برابر امکانات در بین جامعه شهری در بعد اجتماعی – فضایی می ...  بیشتر