دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1393 
بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)

صفحه 129-152

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شیوا حاجی آقاجونی کاشی