دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1392 
بررسی تاثیر ICT روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران

صفحه 33-48

سید اسکندر صیدائی؛ احمد تقدیسی؛ زلیخا نادرخانی؛ رقیه تازیکی