دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1390 

مقاله پژوهشی

برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

صفحه 1-24

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ محمد علی فیروزی؛ مجید گودرزی


توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

صفحه 109-132

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی