دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 50، آذر 1402 
ارزیابی مسیرهای دوچرخهسواری از‌لحاظ حرکت و دسترسی با بهره از روش MABAC (مورد مطالعاتی: منطقۀ 1 و 3 شهر اصفهان)

صفحه 29-54

10.22108/sppl.2023.136759.1702

همایون نورائی؛ سارا رمضانی؛ مهدی بدری‌زاده؛ نگین حسن‌زاده؛ مطهر شامحمدی؛ مصطفی عبداللهی


کاربست نظریۀ کنشگر-شبکۀ برونو لاتور در خوانش مفهوم «فضا»1

صفحه 79-106

10.22108/sppl.2023.137926.1730

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ رضا کانونی