مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر

احمد حجاریان؛ حمید برقی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/sppl.2021.126916.1569

چکیده
  طرح مسئله: بحث مشارکت در دهه‌های اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی، توسعه و... اهمیت بسیاری یافته است. مشارکت و توسعة روستایی به‌مثابة دو عنصر مرتبط و مکمل یکدیگر مطرح و افزایش میزان مشارکت در میان روستاییان نشانه و وسیله‌ای برای توسعة روستا در نظر گرفته شده است. این امر می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران

احمدرضا شیخی؛ مرتضی کوثری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/sppl.2022.132089.1632

چکیده
  انتخاب مقصد گردشگری، فرایندی پیچیده‌ای است که عوامل مختلفی در این انتخاب نقش دارند. گروهی از این عوامل به مقصد و ویژگی‌های آن وابسته‌اند و دستیابی به اینکه مقصد چه ویژگی‌هایی دارد، به ذی‌نفعان این صنعت گردشگری کمک می‌کند تا دید بهتری به بازارهای هدف پیدا و مطابق با ذائقۀ گردشگران بازار هدف برنامه‌ریزی کنند. در پژوهش حاضر مطالعه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)

اصغر نوروزی؛ فریده یداللهی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22108/sppl.2022.132204.1635

چکیده
  چکیدهطرح مسئله: در دهه‌های اخیر افزایش فاجعه‌آمیز تخریب محیط‌زیست در ابعاد مختلف آن، موردتوجه جامعة جهانی قرار گرفته است. در زمینة این نابسامانی‌های محیطی، نباید بسیاری از رفتارهای نامناسب را که نتیجة ناآگاهی و نداشتن دانش زیست‌محیطی بوده است، نادیده گرفت و نواحی روستایی به دلیل ارتباط نزدیک‌تر با محیط، اثرات دوچندانی در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص‌ها و تبیین راهبردهای تحقق هوشمندسازی شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

مسعود تقوایی؛ مرجان شفیعی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 51-80

https://doi.org/10.22108/sppl.2022.131222.1621

چکیده
  طرح مسئله: با ادامۀ تسلط جمعیت شهری در سطح جهانی، افزایش روندهای تغییر اوضاع و پیش‌بینی‌های سازمان ملل، برنامه‌ریزان شهر، مبتکران و محققان شهری به‌طور فزاینده‌ای در حال کار بر روی ابتکارات مشترک برای بررسی جنبه‌های فیزیکی، فناوری، اجتماعی، سیاسی و زندگی هماهنگ شهری هستند و هدف، ایجاد شهرهایی با عملکرد خوب، مرفه، پایدار، مقاوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئومورفولوژی
تحلیل رتبه‌بندی آبراهه‌های حوضه‌های آبریز ایران

غلام حسن جعفری؛ کژال غفوری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22108/sppl.2022.131181.1619

چکیده
  افزایش رتبۀ آبراهه‌های حوضه‌ای آبریز بر کانتکست‌های مختلف ژئومورفولوژیکی، ژئولوژیکی، کلیماتولوژی، اکولوژیکی و ... اثر می‌گذارد. به‌طور معمول، محققان در بررسی سیستم‌های باز، فرض را بر اثرگذاری بردارهای مشخص و در دسترس قرار می‌دهند و رفتار سیستم را در ارتباط با آ‌نها ارزیابی می‌کنند. در این پژوهش، افزایش رتبۀ آبراهه‌های حوضه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان

اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22108/sppl.2022.130233.1607

چکیده
   تعیین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، به دلیل ضعف و ناکارآمدی ارتباط سیستماتیک بین بخش‌های مختلف تولیدات کشاورزی و دام‌پروری با ظرفیت منابع طبیعی (آب و مراتع)، صنایع فرآوری، نهادهای مالی، توزیع نهاده و محصولات دامی در کشور، نیازمند تمرکز و توجه ویژه برای شناسایی ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و تعاملات اثرگذار بر صنعت دام‌پروری است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
واکاوی جایگاه کیفیت‌های طراحی شهری در طراحی ایستگاه‌های مترو با تأکید بر الگوهای بومی (نمونۀ موردی: ایستگاه‌های متروی امام خمینی، هفت‌تیر، میدان انقلاب تهران)

اصغر مولائی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22108/sppl.2022.125264.1539

چکیده
  طرح مسئله: ایستگاه‌های مترو، فضاهای عمومی پرمراجعه‌ای در شهرهای بزرگ ایران است که با خلأ کیفیت‌های طراحی شهری همراه است. طراحی شهری دانش، هنر و حرفه‌ای است که سامان‌دهی کیفیت‌های محیطی عرصه‌های شهری و همگانی بیرونی موضوع آن است. توجه به خلأ کیفیت‌های طراحی شهری در این فضاهای مدرن که مورد استفادۀ روزمرۀ مردم است، مهم‌ترین مسئلۀ ...  بیشتر