مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر
1. ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر

احمد حجاریان؛ حمید برقی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.126916.1569

چکیده
  طرح مسئله: بحث مشارکت در دهه‌های اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی، توسعه و... اهمیت بسیاری یافته است. مشارکت و توسعة روستایی به‌مثابة دو عنصر مرتبط و مکمل یکدیگر مطرح و افزایش میزان مشارکت در میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران
2. عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران

احمدرضا شیخی؛ مرتضیj کوثری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.132089.1632

چکیده
  انتخاب مقصد گردشگری، فرایندی پیچیده‌ای است که عوامل مختلفی در این انتخاب نقش دارند. گروهی از این عوامل به مقصد و ویژگی‌های آن وابسته‌اند و دستیابی به اینکه مقصد چه ویژگی‌هایی دارد، به ذی‌نفعان این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)
3. سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)

اصغر نوروزی؛ فریده یداللهی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 33-50

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.132204.1635

چکیده
  چکیدهطرح مسئله: در دهه‌های اخیر افزایش فاجعه‌آمیز تخریب محیط‌زیست در ابعاد مختلف آن، موردتوجه جامعة جهانی قرار گرفته است. در زمینة این نابسامانی‌های محیطی، نباید بسیاری از رفتارهای نامناسب را که ...  بیشتر