مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر
ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر

احمد حجاریان؛ حمید برقی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.126916.1569

چکیده
  طرح مسئله: بحث مشارکت در دهه‌های اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی، توسعه و... اهمیت بسیاری یافته است. مشارکت و توسعة روستایی به‌مثابة دو عنصر مرتبط و مکمل یکدیگر مطرح و افزایش میزان مشارکت در میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران
عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران

احمدرضا شیخی؛ مرتضیj کوثری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.132089.1632

چکیده
  انتخاب مقصد گردشگری، فرایندی پیچیده‌ای است که عوامل مختلفی در این انتخاب نقش دارند. گروهی از این عوامل به مقصد و ویژگی‌های آن وابسته‌اند و دستیابی به اینکه مقصد چه ویژگی‌هایی دارد، به ذی‌نفعان این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)
سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)

اصغر نوروزی؛ فریده یداللهی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 33-50

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.132204.1635

چکیده
  چکیدهطرح مسئله: در دهه‌های اخیر افزایش فاجعه‌آمیز تخریب محیط‌زیست در ابعاد مختلف آن، موردتوجه جامعة جهانی قرار گرفته است. در زمینة این نابسامانی‌های محیطی، نباید بسیاری از رفتارهای نامناسب را که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل شاخص‌ها و تبیین راهبردهای تحقق هوشمندسازی شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)
تحلیل شاخص‌ها و تبیین راهبردهای تحقق هوشمندسازی شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

مسعود تقوایی؛ مرجان شفیعی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 51-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.131222.1621

چکیده
  طرح مسئله: با ادامۀ تسلط جمعیت شهری در سطح جهانی، افزایش روندهای تغییر اوضاع و پیش‌بینی‌های سازمان ملل، برنامه‌ریزان شهر، مبتکران و محققان شهری به‌طور فزاینده‌ای در حال کار بر روی ابتکارات مشترک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل رتبه‌بندی آبراهه‌های حوضه‌های آبریز ایران
تحلیل رتبه‌بندی آبراهه‌های حوضه‌های آبریز ایران

غلام حسن جعفری؛ کژال غفوری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.131181.1619

چکیده
  افزایش رتبۀ آبراهه‌های حوضه‌ای آبریز بر کانتکست‌های مختلف ژئومورفولوژیکی، ژئولوژیکی، کلیماتولوژی، اکولوژیکی و ... اثر می‌گذارد. به‌طور معمول، محققان در بررسی سیستم‌های باز، فرض را بر اثرگذاری بردارهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان
تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان

اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 99-120

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.130233.1607

چکیده
   تعیین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، به دلیل ضعف و ناکارآمدی ارتباط سیستماتیک بین بخش‌های مختلف تولیدات کشاورزی و دام‌پروری با ظرفیت منابع طبیعی (آب و مراتع)، صنایع فرآوری، نهادهای مالی، توزیع نهاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی جایگاه کیفیت‌های طراحی شهری در طراحی ایستگاه‌های مترو با تأکید بر الگوهای بومی (نمونۀ موردی: ایستگاه‌های متروی امام خمینی، هفت‌تیر، میدان انقلاب تهران)
واکاوی جایگاه کیفیت‌های طراحی شهری در طراحی ایستگاه‌های مترو با تأکید بر الگوهای بومی (نمونۀ موردی: ایستگاه‌های متروی امام خمینی، هفت‌تیر، میدان انقلاب تهران)

اصغر مولائی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 121-148

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.125264.1539

چکیده
  طرح مسئله: ایستگاه‌های مترو، فضاهای عمومی پرمراجعه‌ای در شهرهای بزرگ ایران است که با خلأ کیفیت‌های طراحی شهری همراه است. طراحی شهری دانش، هنر و حرفه‌ای است که سامان‌دهی کیفیت‌های محیطی عرصه‌های ...  بیشتر