مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
واکاوی علل و پیامدهای مهاجرت معکوس به نواحی روستایی شهرستان بوئین و میاندشت

اصغر نوروزی؛ فاطمه مهدیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.136741.1699

چکیده
  طرح مسئله: مهاجرت، پدیدة مشترک همة کشورها و مهاجرت معکوس نشان‌دهندۀ مهاجرت از شهر به روستاست؛ پدیده‌ای که به‌مرور بر شدت آن افزوده شده است و پیامدهایی نیز در جامعه خواهد داشت. هدف: بررسی علل و پیامدهای محیطی-کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مهاجرت معکوس به نواحی روستایی شهرستان بوئین و میان‌دشت است. روش: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی و ارزیابی توانمندسازی جوانان در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: کوی علی ابن ابی‌طالب شهر اراک)

محسن شاطریان؛ علی میرزایی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 22-42

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.136704.1698

چکیده
  مقدمه: جوانان به‌عنوان یک سرمایۀ اجتماعی نیروی بالنده و موتور محرکۀ یک کشور هستند که در صورت برنامه‌ریزی و آموزش صحیح به‌عنوان نیرویی فعال در اعتلای اهداف عالی جامعه عمل می‌کنند؛ اما در برخی مناطق ازجمله حاشیه‌نشین به‌خاطر شرایط جغرافیایی، نبودِ خدمت‌رسانی، فقر، رواج بزهکاری و اعتیاد و ... جوانان در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان کرمانشاه)

مسعود صفری علی اکبری

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.137043.1710

چکیده
  مناطق روستایی همواره در‌معرض خطر‌ها و آسیب‌های جدی است که این موضوع اهمیت مدیریت و پیش‌بینی مخاطره‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. تاب‌آوری رویکردی است که می‌تواند به بهبود مناطق روستایی و واکنش آنها در مواجهه با بحران کمک کند. هدف از پژوهش حاضر، شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی به‌صورت مطالعۀ موردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
مقایسۀ تغییرات دمای آب دریای عمان و خلیج‌فارس با دریای خزر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

رضا ذاکری نژاد؛ سعید موحدی؛ احسان جهانیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.134287.1665

چکیده
  دمای سطح یا رویۀ آب در آب‌های آزاد و دریاچه‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش ویژگی‌های اقیانوس‌شناسی و هواشناسی شناخته می‌شود. در این پژوهش، برای تحلیل تغییرات زمانی و مکانی دمای سطح آب دریای عمان، خلیج‌فارس و خزر با استفاده از داده‌های (25/0 درجه) سنجندۀ AVHRR طی بازۀ زمانی 1989-2019 استفاده شد. میانگین دمای ماهانه، فصلی و سالانه از داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر عملکرد مطلوب گروه‌های حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان اصفهان

علی قنبری برزیان؛ داریوش رحیمی؛ علی سراج همدانی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.136624.1700

چکیده
  امروزه سرمایۀ فرهنگی و ارتقای آن یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد توجه علوم‌اجتماعی در کاهش و کنترل مسائل اجتماعی برای بحران‌های زیست‌محیطی است. یکی از عوامل مهم در‌حوزۀ توسعۀ اجتماعی آب زاینده‌رود، کارآمدی و عملکرد نیروهای حفاظت از منابع آبی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر عملکرد مطلوب گروه‌های حفاظت ...  بیشتر