دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 47، دی 1401