دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تیر 1400 

شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای توسعة منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

صفحه 1-24

10.22108/sppl.2020.119893.1439

عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی