بررسی میزان مشارکت زنان روستایی درتوسعه روستایی(نمونه موردی :دهستان امام زاده جعفر- استان کهگیلویه وبویراحمد)

نویسنده

دانشگاه یاسوج

چکیده

در جهان امروز مشارکت هر چه بیشتر مردم در تمام زمینه های اجتماعی از ویژگی های عمده جامعه مدنی و توسعه یافتگی یک کشور شناخته می شود. درسطح جهان بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه می باشد. کسب شخصیت اجتماعی ، وابسته به مشارکت و خارج شدن از دایره فعالیت های شخصی و خصوصی است و از این روست که امروزه کوشش برای توسعه همه جانبه ی هر کشوری بیش از پیش متوجه مشارکت زنان شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان 15 سال به بالای روستاهای دهستان امامزاده جعفر استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد که تعداد آنان 4338 نفر می باشد. حجم نمونه ی پژوهش 300 نفر می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیده است.
در این پژوهش انواع مشارکت اعم از مشارکت اجتماعی،سیاسی ، فرهنگی واقتصادی بررسی شده است. بررسی ها نشان می دهد که بین اعتماد، رضایت از طرح های اجراشده، آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود ندارد اما بین مولفه های انگیزه،پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین سن ومیزان مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد.تفاوت معناداری بین میزان مشارکت اجتماعی افرادمجرد و متاهل مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of cooperation rate of women village in village development( case study: Emamzadeh-jafar Rural District -Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province)

چکیده [English]

In today's world more participation of people in all of social aspects knows as the main features of civil society and development of a country. In worldwide the most concentration is on how to achieve developmental goals. Obtaining character is depending on participation which involves getting out private and personal activities area. So nowadays the entire attempt is done for development of a country considers to participation of women. This study has been done for examining rural women participation level in rural development in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province. This writing examines this question that what is the role of women in development by more participation of them.
Statistical community of this study involves the women who were older than 15 from rural district of EmamZadeh-Jafar which the number of them was 4338.Then a sample of 300 were selected by Cochran's formula. Our sampling method in this kind of study is random sampling. For gathering data we have used from Questionnaire technique, and for analyzing data SPSS's software was used. Also some statistical tests like T, Person and ANOVA have been used.
The studies shows that there is no direct relationship among ,trust ,Satisfaction, knowledge and social participation ,but there is direct relationship between some components like motivation, social status and level of using media and women social participation. Also there is direct relationship between age and the rate of women social participation. There is significant difference between the rate of social participation of single and married people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emamzadeh-jafar Rural District
  • rural development
  • Participation
  • rural Women
  • Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province
  • Emamzadeh
  • jafar Rural District