ارزیابی کیفیت نواحی شهری با توجه به توزیع خدمات شهری در بحران‌های انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: نواحی شهر تهران)

نویسندگان

-

چکیده

شهرها به دلیل گستره جغرافیایی وسیع، تجمع مراکز ثقل، تأسیسات و نیروی انسانی همواره مورد تهدید بوده اند. بر این اساس پژوهش حاضر جهت ارزیابی کیفیت نواحی شهر تهران با محوریت توزیع خدمات شهری در بحران‌های انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل صورت گرفته است. این مقاله با رویکرد تحلیلی-کاربردی جامعه آماری نواحی 117 گانه شهر تهران را بررسی می نماید، که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور از مدل‌های AHP، Topsis، Vikor، شاخص موران (Moran's I) و Getis-Ord استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در شاخص نهایی کیفیت نواحی شهر تهران تنها تعداد 38 ناحیه یعنی 32.5 درصد از کل نواحی شهری تهران دارای کیفیت مناسب و نسبتاً مناسبی می‌باشد که با توجه به تحلیل Hotspot به طور واضح شکاف بین مرکز و غرب شهر تهران را در کیفیت نواحی شهر تهران در بحران‌های انسان ساخت پی برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of urban region quality for urban utilities distribution in man-made crises with passive defense approach

نویسندگان [English]

  • mahdi modiri
  • sayyed ahmad hosseini
  • mohsen ahadnejad rovashti
  • mohamad javad kameli mofrad
چکیده [English]

 One of the objectives defined in the facility location problem is the
maximum dispersing facility location. In these issues, the goal is maximizing the
distance between the facilities according to the available constraints. In some
cases these issues use the location of radio stations,
schools, sales representatives and general location with sensitive facilities which
have much application in passive defense principles. On the other hand, the
facilities operating one principle of passive defense should be
dispersed. Therefore, they should be established in a place where they can gain their mission
correctly. As a result, the coefficient errors are reduced. Considering this
issue (coefficient of performance and reduced error of candidate points),
we suggest Data Envelopment Analysis with the criteria to choosing locations with
efficient distribution model. So, in this paper a new multi-objective model for
locating critical and important facilities considering passive
defense principles is presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • Dispersion Facilities
  • Data Envelopment Analysis
  • Fuzzy goal programming