اعضای هیات تحریریه

سردبیر

یوسف قنبری

جغرافیای روستایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ghanbari@geo.ui.ac.ir
ghanbarigeo.ui.ac.ir
03137933150

مدیر مسئول

اسکندر صیدایی

برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/s.seidiy
s.seidiygeo.ui.ac.ir
0000-0003-0988-9275

کارشناس نشریه

طوبی پناهی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناس دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

t.panahistaf.ui.ac.ir
03137933195
0000-0002-7969-0854

دبیر تخصصی

اصغر نوروزی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشیارگروه برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/asgharnorouzi
a.norouzipnu.ac.ir
0000-0002-5609-7855

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ایوب شریفی

استاد دانشگاه هیروشیما، ژاپن

pete.smithabdn.ac.uk
0000-0002-8983-8613

حجت اله یزدان پناه

آب و هواشناسی مدرس گروه جغرافیا
دانشکده علوم اجتماعی راه پرسل، ونکوور شمالی ;کانادا

hojjatyyahoo.com
0000-0002-7551-1409

احمد رضا شیخی

استادیار برنامه آموزشی گردشگری و هتلداری، دانشگاه نارکز، آلماتی، قزاقستان استادیار برنامه آموزشی گردشگری و هتلداری، دانشگاه نارکز، آلماتی، قزاقستان

ijtcs.usc.ac.ir/journal/editorial.board
ahmad.sheikhinarxoz.kz
0000-0002-7556-1369

مجید لباف خانیکی

عضو هیات علمی دانشگاه نِزوا کشور عمان عضو هیات علمی دانشگاه نِزوا کشور عمان

labbaf_majidunizwa.edu.om
0000-0001-6080-1537

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/h.varesi
h.varesigeo.ui.ac.ir
0000-0001-5768-6179

مسعود تقوایی

برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/m.taghvaei
m.taghvaeigeo.ui.ac.ir
0000-0001-5486-5972

اصغر ضرابی

برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

a.zahrabigeo.ui.ac.ir

علی اکبر عنابستانی

گروه جغرافیای انسانی و آمایش استادگروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

earth.sbu.ac.ir/~a_anabestani
a_anabestanisbu.ac.ir
0000000314615893

h-index: 8  

ابراهیم مقیمی

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی استاد گروه ژیوموفولوژی دانشگاه تهران،تهران،ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/emoghimi/?lang=en-gb#activity-3
emoghimiut.ac.ir
0009-0002-5456-8622

مجتبی قدیری معصوم

جغرافیای انسانی استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

mghadiriut.ac.ir
0000-0002-1699-2855

حسین غضنفرپور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان،کرمان ، ایران

uk.ac.ir/~ma1380
ma1380uk.ac.ir
0000-0003-3562-1336

فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~barimani
f.barimaniumz.ac.ir