سردبیر


یوسف قنبری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جغرافیای روستایی

مدیر مسئول


اسکندر صیدایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

برنامه ریزی روستایی

دبیر تخصصی


اصغر نوروزی دانشیارگروه برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

  • a.norouzipnu.ac.ir

کارشناس نشریه


طوبی پناهی کارشناس دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • spplres.ui.ac.ir
  • 03137933195

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا وارثی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


مسعود تقوایی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


اصغر ضرابی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

برنامه ریزی شهری

  • a.zahrabigeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حجت اله یزدان پناه دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

آب و هواشناسی

  • hojjatyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر عنابستانی استادگروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

گروه جغرافیای انسانی و آمایش

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم مقیمی استاد گروه ژیوموفولوژی دانشگاه تهران،تهران،ایران

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

  • emoghimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجتبی قدیری معصوم استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

جغرافیای انسانی

  • mghadiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان،کرمان ، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


فرامرز بریمانی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی