دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1397 
شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار