ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران
1. ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 77-97

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.118069.1402

چکیده
  طرح مسئله: شکوفایی شهری، یکی از بهترین تلاش‌های بشری در طول تاریخ بوده است. در این زمینه، سازمان اسکان بشر در سال 2012، بحث شکوفایی شهری را با هدف تحقق سکونتگاههای پایدار و انسانی و ایجاد شهرهای بهتر و موفق‌تر ...  بیشتر