ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)
1. ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)

مهری اذانی؛ مهدی مومنی؛ آناهیتا سلطانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 41-66

چکیده
  رهنان در دهه‌های اخیر به علت رشد بی رویه جمعیت و مهاجرپذیری دارای توسعه فیزیکی شدیدی بوده است. این روند ناشی از تاَثیرات متقابل این حوزه شهری با حوزه شهری اصفهان و نواحی روستایی پیرامون خود است و هم چنین ...  بیشتر