مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی شهر جدید سهند با استفاده از سیستم ظرفیت برد شهری(U.C.C.A.S)

فیروز جعفری؛ اکبر اصغری زمانی؛ شیوا ستارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.133424.1651

چکیده
  طرح مسئله: ظرفیت برد نقش به سزایی در پایداری محیط های شهری دارد و به ایجاد تعادل بین میزان جمعیت و منابع موجود در شهر و به تبع آن به مدیریت بهینه شهری کمک می نماید. هدف: هدف از بررسی این شهر شناخت عوامل موثر بر پایداری زیستی، سنجش ظرفیت جمعیت پذیری و ارائه ی راهبرد های مدیریت جهت بهبود شهر است. روش پژوهش: پژوهش حاضر توسعه ای – کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
ارزیابی تغییرات دمای آب دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهوره ای و مقایسه آن با روند دریای خزر

رضا ذاکری نژاد؛ سعید موحدی؛ احسان جهانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.134287.1665

چکیده
  دمای سطح آب یا دمای رویه‌ی آب در آبهای آزاد و دریاچه ها به عنوان یکی از شاخص های سنجش ویژگی‌های اقیانوس‌شناسی و هواشناسی شناخته می‌شود. در این تحقیق، برای تحلیل تغییرات زمانی و مکانی دمای سطح آب دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر با استفاده از داده‌های (0.25 درجه) سنجنده AVHRR طی بازه زمانی 1989-2019 استفاده شد. میانگین دمای ماهانه، فصلی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
توانمندسازی سکونت‌گاههای غیررسمی با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری (مطالعه موردی: محلات غیررسمی کلانشهرتبریز)

ابراهیم تقوی؛ داریوش نوین؛ بختیار عزت پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.135434.1673

چکیده
  امروزه یکی از رویکردهای مهم برای کنترل و مدیریت این پدیده، رویکرد حکمروایی خوب شهری است. حکمروایی خوب شهری را می‌توان شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت سازندهی بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی به‌منظور نیل به توسعه پایدار شهری، ایجاد شهر سالم و ارتقای کیفیت زندگی تعریف کرد. در پژوهش حاضر، پهنه‌های اسکان غیررسمی کلانشهر تبریز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیلی بر سناریوهای توسعه کشاورزی بر اساس روش ترکیب خطی وزنی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

نصرت مرادی؛ سید هدایت اله نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/sppl.2023.135885.1680

چکیده
  هدف این مطالعه طراحی یک مدل ارزیابی تناسب زمین بر اساس روش ارزیابی چندمعیاره-سناریو محور در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای توسعه کشاورزی در شهرستان ارومیه واقع در شمال غرب ایران است. در این رویکرد چند مرحله ای، در ابتدا مهم ترین ویژگی های فیزیکی زمین از جمله توپوگرافی مطالعه شد. در مراحل بعدی، محدودیت های طبیعی و انسانی و در ...  بیشتر