ژئونرون‌های‌ارتفاعی و نقش آن در ایجاد شبکه‌ثقلی آب خلیج فارس به سواحل و فلات‌داخلی ایران
1. ژئونرون‌های‌ارتفاعی و نقش آن در ایجاد شبکه‌ثقلی آب خلیج فارس به سواحل و فلات‌داخلی ایران

محمد حسین رامشت؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ حافظ نوری زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.125641.1543

چکیده
  همه تحلیل هاd انجام شده درباره سرانه اب مصرفی نشان می دهد که از سال 1279 (قرن 20) تا امروز به طور روز افزونی سرانه اب قابل دسترسی ایرانیان روبه کاهش بوده و از 4000 متر مکعب به 1760 مترمکعب در سال رسیده است. علت این ...  بیشتر
توزیع فضایی لندفرم‌های ماکروکارست زاگرس ایران با تأکید بر وضعیت دما و بارش
2. توزیع فضایی لندفرم‌های ماکروکارست زاگرس ایران با تأکید بر وضعیت دما و بارش

غلام حسن جعفری؛ فروزان ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.125185.1536

چکیده
  آثار و شواهد طبیعی دال بر این است که شرایط اقلیمی گذشته تغییرات شدیدی داشته است؛ بیشتر فرم سطوح ارضی با فرایندهای کنونی قابل توجیه نیست و منشأ آن‌ها به فرایندهای اقلیمی به‌غیراز اقلیم کنونی نسبت داده ...  بیشتر
ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان
3. ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112887.1285

چکیده
  طرح مسئله: گسل‌ها، مهم‌ترین عامل ایجاد زلزله هستند که توانایی‌های لرزه‌ای متفاوتی دارند و زلزله‌های کوچک و بزرگی را ایجاد می‌کنند؛ بنابراین شناسایی خطاهای موجود در هر منطقه و شناخت نوع و دامنة فعالیت ...  بیشتر
توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران
4. توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران

غلام حسن جعفری؛ نسرین حضرتی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109335.1163

چکیده
  موقعیت کنونی ایران و تسلط شرایط خشک و نیمه‌خشک، وجود حاکمیت یخچال‌ها را در این کشور با تردید همراه کرده است؛ با این حال وجود شواهد و آثار ژئومورفولوژیکی یخچال‌ها در مناطق مختلف ایران، عملکرد یخچال‌ها ...  بیشتر