موضوعات = اقلیم شناسی
ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 24-45

10.22108/sppl.2020.116339.1371

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی


ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 57-80

10.22108/sppl.2019.113366.1304

اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی


ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 65-82

10.22108/sppl.2018.110113.1179

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان