کلیدواژه‌ها = شهر زاهدان
ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری، نمونة پژوهش: شهر زاهدان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-66

10.22108/sppl.2020.123986.1523

حسین یغفوری؛ دیمن کاشف دوست؛ صدیقه سرگلزایی؛ سجاد قاسمی