کلیدواژه‌ها = توسعۀ پایدار
بررسی و ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ شهر شاهین‎شهر

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 47-70

10.22108/sppl.2023.136376.1693

مجید گودرزی؛ فهیمه فدایی جزی؛ زهرا سلطانی


تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-120

10.22108/sppl.2022.130233.1607

اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در دستیابی به شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دُرچه)

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 151-168

10.22108/sppl.2022.132240.1636

ابراهیم براتی؛ حمید صابری؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی