کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
آسیب‌شناسی کالبدی-اجتماعی بافت تاریخی شهر شوشتر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-64

10.22108/sppl.2023.137359.1721

حبیب اله فصیحی؛ طاهر پریزادی؛ آذر داودی