کلیدواژه‌ها = شهر اصفهان
بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری در برندسازی شهری (موردمطالعه: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 25-46

10.22108/sppl.2022.134138.1663

رضا مختاری ملک آبادی؛ سید رامین غفاری؛ مریم لارابی


سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-22

10.22108/sppl.2020.118385.1409

محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی


سنجش امکان‌پذیری به‌کارگیری سیستم گزارش‌دهی کیفیت زندگی در برنامه‌ریزی در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 25-54

زهره عبدی دانشپور؛ علیرضا فلاحی؛ داریوش مرادی چادگانی