کلیدواژه‌ها = GIS
بررسی و ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ شهر شاهین‎شهر

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 47-70

10.22108/sppl.2023.136376.1693

مجید گودرزی؛ فهیمه فدایی جزی؛ زهرا سلطانی


بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق 9گانه شهر شیراز با استفاده از مدل LQ در محیط GIS

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 63-82

علی اصغر عبدالهی؛ حسین غضنفرپور؛ زهره رضایی


بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 37-60

احمد آفتاب؛ اردوان قربانی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ واله سلطان زاده


بررسی وضع موجود و مکانیابی فضای سبز مورد نیاز شهر زابل با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 4، فروردین 1391، صفحه 39-74

خدارحم بزی؛ سمیه خسروی؛ مجتبی حسین‌نژاد