کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 27-48

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی