کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 103-124

10.22108/sppl.2019.111833.1244

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده


تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-18

10.22108/sppl.2017.81267.0

صدیقه کیانی سلمی؛ عباس امینی فسخودی


تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-62

اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده


تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 101-116

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی


تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 25-40

مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق