کلیدواژه‌ها = گردشگری
تبیین راهکارهای توسعۀ گردشگری خلاق در خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 125-146

10.22108/sppl.2023.135565.1675

مسعود تقوایی؛ مرضیه موسوی کیفته؛ فاطمه قاسمی الوری


کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-58

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر


ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 59-76

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی


تحلیلی بر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری در شهرستان ساری

دوره 1، شماره 4، فروردین 1391، صفحه 1-18

سید هدایت الله نوری؛ زینب خراسانی


تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 121-140

احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی؛ سیامک پیری


برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-24

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ محمد علی فیروزی؛ مجید گودرزی


تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 121-144

عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه