کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 24-45

10.22108/sppl.2020.116339.1371

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی


سیاست موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران در یمن

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-122

10.22108/sppl.2019.119020.1420

مرتضی همتی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی


گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 51-70

10.22108/sppl.2018.108542.1146

حسین منصوریان؛ سیدعباس رجائی؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی