کلیدواژه‌ها = سرزندگی
ارزیابی عناصر سرزندگی فضا در پیادهراه جهانشهر کرج

دوره 14، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1-30

10.22108/sppl.2024.138999.1744

مینا حیدری تمرآبادی؛ حبیب اله فصیحی؛ تاج الدین کرمی