چارچوبی جهت سطح‌بندی متغیر‌های حکمروایی خوب در توسعه‌ی پایدار مقصدهای گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان میبد)
1. چارچوبی جهت سطح‌بندی متغیر‌های حکمروایی خوب در توسعه‌ی پایدار مقصدهای گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان میبد)

محمود ضیائی؛ فائزه اسدیان اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123953.1520

چکیده
  طرح مسئله: یکی از راه‌های تحقق توسعه‌ی پایدار، پیاده‌سازی حکمروایی خوب است. این مفهوم بخصوص در کشورهای درحال‌توسعه و در راستای استقرار و نهادینه‌سازی جامعه‌ی مدنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ...  بیشتر