تحلیل دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونة مطالعه: شهر ایلام)
1. تحلیل دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونة مطالعه: شهر ایلام)

حبیب اله فصیحی؛ علی شماعی؛ فاطمه آذرخش

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 105-118

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.115754.1356

چکیده
  طرح مسئله:بوستان‌های شهری، جزئی اساسی از چشم‌انداز شهرند و وجود آنها برای سلامت زندگی شهروندان الزامی است. نیل به عدالت فضایی اقتضا می‌کند برنامه‌ریزان شهری به برخوردارساختن شهرها از حد متناسب این ...  بیشتر