شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام
1. شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام

همایون مرادنژادی؛ علیرضا جمشیدی؛ حسین مهدی زاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 46-65

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.122190.1480

چکیده
  طرح مسئله: ارزیابی عناصر مختلف رویداد پیاده‌روی اربعین (با دید گردشگری مذهبی) در مسیرهای مختلف آن، امری ضروری است؛ زیرا این ارزیابی، تخصیص مناسب منابع را در پی خواهد داشت. این رویداد می‌تواند یکی از ...  بیشتر