تحلیل وضعیت سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری
1. تحلیل وضعیت سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

حمید نظری سرمازه؛ سید اسکندر صیدایی؛ معصومه احمدوند

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.121468.1468

چکیده
  طرح مسئله: سرمایة اجتماعی نخست ارزش حاصل از منابع نهفته در روابط اجتماعی با دیگران تعریف شد؛ پس از آن با بررسی رفتار و گرایش افراد به حوزة عمومی تطبیق یافت. این سازگاری با تغییر مفهوم‌سازی از جامعه به‌مثابة ...  بیشتر