تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران نمونة پژوهش: بخش رودبار قصران
1. تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران نمونة پژوهش: بخش رودبار قصران

حمید جلالیان؛ مرضیه شوقی؛ فرهاد عزیزپور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 86-112

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120281.1453

چکیده
  طرح مسئله: کلان‌شهرها به دلیل تمرکز بیش از حد جمعیت و سرمایه، برای رشد و گسترش خود به سوی نواحی پیرامونی کشیده و با خورندگی روستاها و زمین‌های پیرامون، تحولات مختلفی ازجمله تغییر کاربری زمین‌ها را سبب ...  بیشتر